Best Masala Buttermilk|Masala Chaach Brand- Anik Dairy

Butter milk & Lassi

Anik Masala Chaach or Buttermilk 500ml

Butter milk masala

500 ml

Anik Plain Chaach or Buttermilk 500ml

Butter milk plain

500 ml

Anik Gaadhi Lassi

Anik Gaadhi Lassi

Anik Punjabi Lassi

Anik Punjabi Lassi